Cizinec, který v Česku žádá o trvalý pobyt, musí také projít zkouškou z českého jazyka. Jak to přesně probíhá?

Jak získat trvalý pobyt

Trvalý pobyt pro cizince je možno udělit tehdy, jestliže dotyčný pobývá na území ČR nepřetržitě po dobu nejméně 5 let.

Současně je podmínkou, aby žadatel nikterak neohrozil veřejný pořádek či bezpečnost ČR nebo jiného členského státu. Dále musí uchazeč o trvalý pobyt prokázat zajištění prostředků k trvalému pobytu na území. A v neposlední řadě je povinen též složit zkoušku.

Proč je zkouška nutná a jaká 

Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt je oficiální zkouškou, která dokládá jazykové kompetence.

Ty můžete doložit jednak platným Osvědčením o znalosti českého jazyka, případně také absolvováním jiné zkoušky, která musí být obecně uznávaná. Pod tím se rozumí konkrétně:

  • zkouška absolvovaná na jazykové škole disponující právem ke skládání státní jazykové zkoušky
  • zkouška vykonaná pod záštitou Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy

Jak zkouška z češtiny probíhá

Součástí zkoušky je jednak ověření znalosti reálií a jednak samotná zkouška zaměřená na český jazyk.

Tato zkouška je rozdělena na dvě části, a to na písemnou a ústní. V písemné části se prověřuje schopnost číst, psát a porozumění poslechu. Součástí ústní zkoušky je mluvení. Písemná část je rozdělena na tři samostatné bloky s vymezeným časem pro jednotlivé okruhy, a to po 50 minutách na čtení, poslech zhruba 30 minut a psaní 60 minut. Stejně vymezený limit dostává adept na ústní část (asi 20 minut).

Úroveň znalosti jazyka se stanovuje dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Maximální možná úroveň, kterou tedy uchazeč může disponovat, je C1, pro absolvování zkoušky musí splnit minimálně znalost na úrovni B1.

Z čeho se připravovat

Každý zájemce, který chce absolvovat zkoušku z češtiny pro cizince, by měl mít k dispozici studijní materiály v podobě učebnic. Dostupné jsou rovněž cvičné testy, s nimiž si můžete úlohy předem nacvičit.

Vhodnou pomůckou jsou také přípravné kurzy češtiny pro cizince. Ty jsou doporučovány zejména pro neúspěšné absolventy. 

Zkouška nanečisto

Průběh zkoušky i formát jednotlivých úloh si také můžete také vyzkoušet nanečisto před samotnou zkouškou.

Jak se na zkoušku přihlásit

Přihlášku je možné si podat osobně na příslušném centru nebo elektronicky. Je zapotřebí tak učinit minimálně 14 dnů před vlastním termínem konání zkoušky. Uchazeč se může přihlásit na jeden termín či na dva dle toho, zda chce skládat v jeden den zkoušku ze znalosti reálií i z jazyka.

Přesný seznam škol je k dispozici na webu, který pro tento účel vytvořily Ministerstvo vnitra, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a ÚJOP UK. V současné době se alespoň jedna vhodná škola nachází vždy minimálně v každém kraji.

okwu

Pisálek a redaktor na Okwu