Pravidelný pohyb má velmi příznivý vliv na lidské zdraví, o tom není pochyb. Přispívá nejen k udržení hmotnosti, ale má vliv i správné fungování těla jako celku včetně  psychicky. Měli bychom jej tedy zařadit do denního programu jako běžnou aktivitu. Když je venku hezky, není co řešit, minimálně procházka to jistí. Ale co dělat v opačném případě? Máte možnost zajít si někam zacvičit?

Bohužel, ne každý si může pořídit domácí posilovnu, a tak vyhledává „kolektivní“ sportovní zařízení. Stejně tak není samozřejmostí, aby v každém městě či vesnici bylo k dispozici fitcentrum. Co si ale stále udržuje svoji jistou tradici, jsou tělocvičny. A to nejenom ty školní určené žákům, ale také obecní či městské sloužící sportovním oddílům či široké veřejnosti.

Ovšem jejich výstavba, případně rekonstrukce stávajících budov, není jednoduchá ani nikterak levná. Rozhodně není běžné, aby obec nebo město mělo na takovou investici finanční prostředky v hotovosti. Musí hledat jiné varianty. V úvahu přichází různé úvěry a půjčky. Lepší řešení, jak získat finanční zdroje, ale nabízí dotace.

Avšak zorientovat se v oblasti dotací je poměrně komplikované. Každý dotační program má svá specifika a splnění jeho podmínek vyžaduje důkladnou přípravu.

Rovněž velmi záleží na tom, zda je dotační výzva vyhlášená na národní či nadnárodní úrovni. Tedy vyhlásí-li ji město, kraj, ministerstvo či jiná organizace v Čechách; nebo je-li vyhlášená v rámci evropských fondů či institucí. Požadované náležitosti jsou rozdílné. Určitě se vyplatí obrátit se na odborníky.

Při výběru společnosti je příhodné zajímat se také o reference. Z nich se totiž dají zjistit velmi důležité informace. Kupříkladu přístup firmy k projektu i žadateli samotnému; nabízené služby proti těm opravdu realizovaným, úspěšnost podaných žádostí a podobně.

Specializovaná firma se zkušenostmi v daném oboru na sebe jako dotační průvodce převezme kompletní administrativní zátěž spojenou s vyřizováním dotací, veřejných zakázek či samotnou přípravou a řízením projektů. Sleduje též nové dotační výzvy a vyhodnocuje zkušenosti z vlastní praxe.

Například společnost Artendr je jednou z těch, jež zajistí dotace, projekty a veřejné zakázky na klíč. Žadatele o dotaci bezpečně provede celým procesem financování, ochrání jej od zbytečných problémů a zbaví možných rizik.

O svou osobní zkušenost s vyřizováním dotační žádosti se může podělit i PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA, jednatel společnosti Artendr s.r.o. Jako starosta obce Cerhenice si sám osobně prošel náročným dotačním řízením bez jakýchkoli předchozích zkušeností. Tím, že si vše vyzkoušel na vlastní kůži, dokáže nyní pomoci ostatním, aby nemuseli absolvovat zdlouhavé vyřizování a měli jistotu, že dotační peníze získají.

Čist další článek:  Jak se správně starat o vlasy v zimě

Odborný tým po domluvě s žadatelem o dotaci posoudí reálnost projektového záměru. Samozřejmě, ověří jeho proveditelnost, vyhodnotí rizika, případně eliminuje nebo zmírní jejich dopad. Rovněž konzultuje projekt s poskytovatelem dotace i v průběhu projektování a postará se o dodržování zákonných podmínek. Dále vytvoří finanční plán a zpracuje potřebnou dokumentaci. Po schválení dotace dohlédne na kvalitu činností a výstupů projektu, naplňování jeho cílů a povinnou publicitu.

Základem všeho je rozhodně kvalitní a bezchybný projekt včetně projektové dokumentace. Artendr dohlédne na to, aby obsahoval všechny náležitosti a splňoval pravidla jednotlivých dotačních výzev. Vedle toho, v pro výstavbu tělocvičny zajistí územní rozhodnutí a stavební povolení.

Podáním žádosti ve zvoleném programu přichází na řadu samotné dotační řízení a čekání na rozhodnutí.

V případě pozitivního výsledku, to znamená po schválení dotace, nastupuje realizační fáze a s spojený výběr vhodného dodavatele / zhotovitele jediným možným způsobem, tj. prostřednictvím veřejné zakázky. Vypsání veřejné zakázky je dáno zákonem a znovu s sebou nese mnoho administrativy, časovou náročnost i možná rizika. Ta na sebe převezme společnost Artendr v rámci spolupráce.

Během realizační etapy je kladen důraz na správně vedené účetnictví, dodržování veškerých ukazatelů, cílů a termínů, k nimž se příjemce dotace zavázal v dotační žádosti. Právě dodržování povinností daných dotační výzvou se dokládá průběžnými monitorovacími zprávami a ověřuje kontrolami ze strany poskytovatele podpory. Realizační část uzavírá závěrečná zpráva shrnující kompletní průběh.

V tuto chvíli je možné požádat o peníze. Děje se tak formou dokumentu, na jehož základě kontrolní orgány vyplatí dotaci na účet. Schválení dotace totiž automaticky neznamená, že žadatel dostane peníze na účet hned.  Opak je pravdou.

Většina dotací je vyplácena až po dokončení realizační (výkonná) fáze projektu anebo minimálně její dílčí části. Do té doby musí žadatel hradit vše z vlastních zdrojů či využít bankovního úvěru.

Po vyplacení finanční částky musí žadatel dostát udržitelnosti projektu. To znamená dodržet předem vymezené období, kdy budou prakticky využívány výstupy (výrobky, služby) projektu. Obvykle po dobu 5 let musí pokračovat v podpořené činnosti a dál zpracovávat monitorovací zprávy s informacemi o činnosti organizace.

V případě tělocvičny se předpokládá dlouhodobá udržitelnost projektu s jednoznačně pozitivním dopadem.

Z dotačního programu bývá podporováno vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní tělocvičny. Vedle toho je možné financovat také výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci zázemí a sociálního zařízení (šatny, sprchy nebo toalety, a to včetně zařizovacích předmětů – umyvadlo, záchod), nářaďovny, jsou-li tyto práce součástí obnovy sportovní infrastruktury. Z dotace je dle vyspecifikovaných podmínek dále možné hradit zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměnu oken, dveří a kotle včetně otopné soustavy, opět jsou-li tyto práce součástí výstavby nebo obnovy tělocvičny.

Čist další článek:  Bez posudku to nepůjde ani v případě dotací

Výše dotace se zpravidla odvíjí od počtu obyvatel obce (města) v době podání žádosti o dotaci.

Ať už se jedná o výstavbu nové budovy nebo o rekonstrukci stávajícího objektu, jde hlavně o to, aby obyvatelé měst či obcí měli možnost podniknout nějakou sportovní aktivitu, i když venku panuje psí počasí.  

Pohybová aktivita je pro naše zdraví nezbytná. Současně tvoří nedílnou součást zdravého životního stylu. Vhodný pohyb předchází nemocem; dokáže oddálit i jejich nástup. Pohyb také značně přispívá k léčbě některých onemocnění. Dle průzkumů má pohybová aktivita i ekonomický přínos – především v oblasti snižování nákladu vynaložených na léčbu..

A jak všichni dobře víme, rekreační sport a pohyb všeobecně kromě fyzického zdraví ovlivňuje zejména to psychické. Zvláště v této uspěchané a stresem nabité době.

Díky spolupráci se společností Artendr zaručující bezmála stoprocentní úspěšnost v dotačním řízení mohou vznikat nové moderní (multifunkční) tělocvičny.

Příkladem úspěšné dotace je nová tělocvična v Žandově.

Spolčenosti Artendr se podařilo pro město Žandov získat maximální finanční podporu Ministerstva financí ve výši 20 milionů korun.

Hlavním cílem investičního záměru bylo v tomto případě vybudovat novou tělocvičnu včetně sociálního zázemí a technického vybavení objektu (vytápění, elektroinstalace, plynová zařízení apod.). Tělocvična je k dispozici žákům základní a mateřské školy i sportovním oddílům města Žandov. Zahrát si zde mohou volejbal, badminton, basketbal, florbal, tenis, vybíjenou, fotbal, stolní tenis. Vhodná je rovněž pro gymnastiku a skupinové lekce cvičení.

Rozhodnutí oslovit odborníky a využít jejich znalosti, dovednosti a zkušenosti je jistě krok správným směrem.  Žadatel o dotace nemusí studovat obsáhlou legislativu, vyhne se rizikům souvisejících  s výběrem dodavatele i s průběhem veřejné zakázky.  Získá též kompletní archivní dokumentaci včetně povinných i doporučených dokumentů podléhajících kontrole státních orgánů při dohledu nad čerpáním veřejných prostředků.

Na starosty obcí a měst jsou často kladeny vysoké nároky ve smyslu zajištění kvalitní občanské vybavenosti. Lidé chtějí lepší vyžití a jejich nároky se neustále zvyšují. A protože ve většině případů nelze sáhnout do poklady a vytáhnout požadovaný obnos na výstavbu či modernizaci, přichází na řadu dotace.

Bez potřebných znalostí, je opravdu žádoucí obrátit se na profesionály v oblasti dotačního poradenství. Jejich oslovením získají nejen starostové zkušeného odborníka a parťáka v jednom.

Čist další článek:  Jak se vyrovnat s pracovním stresem?

Stačí podívat se na webové stránky společnosti Artendr a odeslat formulář pro nezávaznou konzultaci se základními požadavky. Projektoví manažeři se tak mohou předem připravit na osobní konzultaci, a šetří tak čas oběma stranám.

Na předem domluvené informační schůzce sdělí žadatel o dotaci své představy. Firma se bude snažit vybrat nejvhodnější titul na míru dle možností žadatele. Například podle způsobů financování, výše spoluúčasti, termínů realizace, způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Toto je důležité především proto, aby vše proběhlo hladce a získané dotace se nemusely vracet.

Po schůzce obdrží žadatel informativní mail s podrobnostmi ohledně způsobu podání žádosti, specifických podmínkách, závazných termínech, možných nástrahách výzvy, výše a proplacení dotace.

Tým odborníků zařídím dokumenty jako jsou projektová dokumentace, územní rozhodnutí, rozpočet, stavební povolení a další náležitosti, které si dotační orgán žádá.

Na základě podkladů vytvoří žádost a podá ji. Následně se čeká na její vyhodnocení. U národních dotací je čekací doba kolem 3 až 6 měsíců, u evropských to bývá zpravidla 6 až 10 měsíců.

Po získání dotace je třeba doložit dokumenty pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, především smlouvu o vysoutěžení zhotovitele projektu.

Dále je vydán závazný dokument, který stanovuje celkové náklady akce, výše dotace a spoluúčast žadatele, závazné parametry, termíny pro realizaci.

Po realizaci je nutné předložit závěrečné vyhodnocení akce. Nejčastěji se dokládá předávací protokol, doklad opravňující stavbu (např. kolaudační rozhodnutí), fotodokumentace, faktury a výpisy z účtů.

Závěrečnou fázi představuje úspěšné splnění doby udržitelnosti. Ta je většinou stanovena na dobu 5 let. U evropských dotací se navíc každý rok předkládá monitorující zpráva, která informuje, jak je s výstupem projektu zacházeno a jak je projekt využíván.

Pravidla vyhlášených výzev včetně plnění podmínek dotačních programů jsou přísná, avšak  Marek Semerád ujišťuje: „10 let praxe našeho týmu nám dává cenné zkušenosti a jistotu v tom, co děláme. Vám to dává 80% úspěšnost na získání vytoužené dotace a financí pro váš jedinečný projekt.”

V cestě za pohybem už nyní nic nestojí.  S využitím dotace lze postavit či opravit tělocvičny v každé malé obci, a podpořit tak aktivity vedoucí ke zdravému životnímu stylu.

Můžete vyzkoušet i Sava elektrokola.

okwu

Pisálek a redaktor na Okwu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *