Svěřenské fondy jsou specifickým typem správy majetku. Co je jejich podstatou, jak se zakládají a pro jaký účel mohou sloužit?

K čemu slouží svěřenský fond

Podstatu svěřenského fondu vystihuje definice, kterou formuluje nový občanský zákoník: Fond vznikne vyčleněním určitého majetku z původního majetku zakladatele. Tato dotyčná osoba svěří majetek stanovenému správci.

K tomu, abychom plně pochopili podstatu tohoto institutu, je však nutné dále uvést, že takovýto majetek je navíc oddělený a nezávislý. Fond nedisponuje vlastní právní subjektivitou a nestává se vlastnictvím správce. Rovněž již není ve vlastnictví zakladatele.

Účel fondu může být soukromý nebo veřejně prospěšný. Pro nás je zajímavá první možnost. U soukromého fondu je tento zakládán s cílem prospěchu konkrétní osoby, případně na její památku, jak dále praví zákon. U účelu veřejného však nemůže jakožto hlavní cíl stát dosahování zisku nebo provozování závodu.

Jak na založení svěřenského fondu

Ve svěřenském fondu tedy figurují tři strany v podobě zakladatele, správce a obmyšlené osoby. Samotný akt vyčlenění majetku může proběhnout smlouvou o svěření majetku mezi zakladatelem a správcem, případně závětí. V této smlouvě je nutné definovat účel fondu a vymezení toho, zda se jedná o fond veřejný nebo soukromý.

Statut svěřenského fondu, jakožto dokument klíčový pro princip činnosti fondu, musí ze zákona mít formu notářského zápisu. Reflektuje jedinečnost každého fondu. Proto je nutné jej kvalitně připravit a lze tvrdit, že jak dobře bude sepsán statut, tak kvalitní bude ve výsledku svěřenský fond.

Statut by měl ze zákona obsahovat (citace z občanského zákoníku):

  • označení svěřenského fondu,
  • označení majetku, který tvoří svěřenský fond při jeho vzniku
  • vymezení účelu svěřenského fondu
  • typ správy fondu, tj. zda je účelem majetek pouze uchovat, či rozmnožit
  • podmínky pro plnění ze svěřenského fondu
  • údaj o době trvání svěřenského fondu, není-li uvedena, platí, že fond byl zřízen na dobu neurčitou
  • má-li být ze svěřenského fondu plněno určité osobě jako obmyšlenému, určení této osoby, nebo způsobu, jak bude obmyšlený určen
  • počet svěřenských správců a způsob jejich jednání

Fond je zřízen okamžikem, kdy svěřenský správce příjme pověření ke správě majetku. Oficiálně pak vzniká svěřenský fond dnem zápisu do evidence svěřenských fondů. Případně může vzniknout i smrtí zůstavitele.

Proč jsou svěřenské fondy v rejstříku

Jedním z důvodů, proč se začaly svěřenské fondy ve větší míře využívat, byla anonymita. Odborná veřejnost však vyslovila obavy ze zneužívání fondů k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Zakladatel i beneficent byli v původní právní úpravy anonymitou chráněni.

V reakci na tuto skutečnost došlo v roce 2018 k novelizaci občanského zákoníku a dalších souvisejících zákonů. Zápis do rejstříku svěřenských fondů se stal povinným.

Tento zápis provádí rejstříkový soud, případně notář. Jedná se v praxi o obdobný postup jako při zapisování klasické obchodní společnosti do obchodního rejstříku. Rejstřík spravuje Ministerstvo spravedlnosti.

okwu

Pisálek a redaktor na Okwu